Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Biblioteka

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

i MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 9 W BEŁCHATOWIE

  

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników  i materiałów edukacyjnych.

§ 2.

 1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
  1. zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie,
  2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie,
  3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
  4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
  5. materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
  6. materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,
  7. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Bełchatów.

§ 3.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom Zespołu na okres danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne  znajdują się w zasobach biblioteki Zespołu.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane i zwracane  w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później
  niż do 15 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również  w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

§ 4.

Rezygnacja ucznia z nauki w Zespole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej w obecności klasy.

§ 5.

 1. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną część przed pobraniem kolejnej. Zwrot ostatniej części następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1., realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika / materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia rodzice wszystkich uczniów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną: - rodzice uczniów klas I - III  są zobowiązani do zwrotu kosztów za podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej wydane przez MEN ( potwierdzenie wpłaty na podane konto MEN należy dostarczyć do biblioteki szkolnej), z wyjątkiem podręczników do języka angielskiego, które mają obowiązek odkupić;                                                                                        - rodzice uczniów klas IV-VI mają obowiązek zakupu nowego podręcznika.

§ 6.

 1. Uczniowie są zobowiązani do:                                                                                                       1) używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,                                                       2)zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,                                                         3)chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 2. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§ 7.

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców  z niniejszym regulaminem.

 

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin