Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Zadania Rady Rodziców

                  Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Bełchatowie. W tym miejscu będziemy starali się umieszczać wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem naszej Rady Rodziców.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na maila sp9@poczta.onet.pl


 
" Rok szkolny 2015/2016"

 

proponowany_regulamin_rady_rodzicow.doc proponowany_regulamin_rady_rodzicow.docprotokol_nr_1_rr.docx protokol_nr_1_rr.docxprotokol_nr_2_rr.docx protokol_nr_2_rr.docxuchwala_nr_1.docx uchwala_nr_1.docxuchwala_nr_2.docx uchwala_nr_2.docxuchwala_nr_3.docx uchwala_nr_3.docxuchwala_nr_4.docx uchwala_nr_4.docxuchwala_nr_5.docx uchwala_nr_5.docxuchwala_nr_6.docx uchwala_nr_6.docxuchwala_nr_7.docx uchwala_nr_7.docxuchwala_nr_8.docx uchwala_nr_8.docxuchwala_nr_9.docx uchwala_nr_9.docxuchwala_nr_10.docx uchwala_nr_10.docxuchwala_nr_11.docx uchwala_nr_11.docxuchwala_nr_12.docx uchwala_nr_12.docxuchwala_nr_13.docx uchwala_nr_13.docx

uchwala_nr_14.docx uchwala_nr_14.docxuchwala_nr_15.docx uchwala_nr_15.docxuchwala_nr_16.docx uchwala_nr_16.docxuchwala_nr_17.docx uchwala_nr_17.docxuchwala_nr_18.docx uchwala_nr_18.docxuchwala_nr_19.docx uchwala_nr_19.docx

Kompetencje i zadania Rady Rodziców

 

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),
 • z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa­nych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
 • kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związa­nych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby rada rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

 • musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,
 • musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,
 • musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,
 • musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje rady rodziców określa przede wszystkim art. 54 ustawy o systemie oświaty:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu ucz­niowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmu­jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie tre­ści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły.
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje rady rodziców zawarte w ustawie o systemie oświaty:

· Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2).

· opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organi­zacje (art. 56 ust. 2).

·wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2, 3 i 4).

Kompetencje rady rodziców wynikające z Karty nauczyciela:

·Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art 6a ust. 1 pkt 5).

·Przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontrakto­wego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2).

 

 

Obowiązki Rady Rodziców

Rada rodziców ma obowiązek:

·gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:

 •  wewnętrzny organ kontrolny rady rodziców (np. komisję rewizyjną),
 •  regionalną izbę obrachunkową,
 •  urząd skarbowy.

· stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de­cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,

· działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.

Uwaga: rada rodziców nie ma osobowości prawnej.

Jednak musi działać zgodnie z:

·ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

·ustawą o rachunkowości.

Powołanie rady rodziców

W skład rad rodziców wchodzą:

· w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

· w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki,

· w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

Uwaga: w skład rady rodziców nie może wchodzić więcej niż po jednym przedstawicielu  każdej klasy.

Regulamin rady rodziców

Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Regulamin powinien być napisany w sposób przejrzysty, staranny, uwzględniający specyfikę danej szkoły, przy wzięciu pod uwagę dokumentów szkolnych a zwłaszcza statutu szkoły.

 

 

Regulamin musi zawierać:

· wewnętrzną strukturę rady (np. że jest prezydium, komisja rewizyjna)

·tryb pracy rady (np. jak często odbywają się spotkania prezydium i plenarne, jak są podejmo­wane decyzje, jaki jest sposób zwoływania posiedzeń rady),

·szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad od­działowych do rady rodziców,

· zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

Właściwie skonstruowany regulamin powinien określać jeszcze inne zagadnienia, np.:

·cele i zadania rady rodziców,

·zasady dokonywania zmian w regulaminie rady rodziców.

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142540 odwiedzin