Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
Znajdź grupę

Regulamin wyjść poza teren szkoły obowiązujący w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

Regulamin wyjść poza teren szkoły obowiązujący

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 

 

1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza budynkiem szkoły. Wyjście jest realizacją jednego zasadniczego punktu programu w jednym dniu.

2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w:

1)      olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

2)      wykładach i zajęciach warsztatowych,

3)      zawodach sportowych,

4)      zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczą turystyki kwalifikowanej,

5)      spotkaniach integracyjnych, np. ogniskach,

6)      seansach kinowych, spektaklach teatralnych,

7)      wystawach, wernisażach,

8)      uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego,

9)      innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.

3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona.

 

4. Opiekunem wyjścia jest osoba będąca pracownikiem pedagogicznym szkoły,

z zachowaniem poniższych zasad:

1)      podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad grupą 30 uczniów,

2)      podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów,

3)      w szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów.

 

5. Do zadań opiekuna wyjścia należy:

1)      w przypadku wyjścia w ramach lekcji danego przedmiotu, trwającego nie dłużej niż 1 godzina lekcyjna:

  1. odnotowanie wyjścia w „Rejestrze wyjść grupowych uczniów” (załącznik nr 1) oraz  w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczęszczają uczestnicy wyjścia.

2)      w przypadku wyjścia trwającego dłużej niż 1 godzina lekcyjna:

  1. wypełnienie karty wyjścia poza teren szkoły wraz z listą uczestników w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2),
  2. zgody rodziców/ prawnych opiekunów(załącznik nr 3),
  3. rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wyjścia (załącznik  nr 4),.

3)      w przypadku wyjścia określonego w punkcie 2, podpunkt 3):

  1. wypełnienie karty zgłoszenia na zawody w dwóch egzemplarzach (załącznik                    nr 5),
  2. zgody rodziców/ prawnych opiekunów
  3. rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wyjścia

4)      ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia,

5)      sprawowanie opieki nad uczniami,

6)      zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,

7)      organizowanie transportu,

8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia ze szkoły.

7. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna a w przypadku podróży także zasady podane przez przewoźnika.

8. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą opiekuna. Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy.

9. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.

10. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów

i pieniędzy.

11.W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny – punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w miejscach publicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.

12. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.

 13.Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i wszelkich innych używek.

14.W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych między uczestnikami wyjścia decydujące zdanie ma opiekun.

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

e-mail: sp9@belchatow.pl

iod@sp9.belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.IV-VIII)
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (kl.I-III)
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor ZSP nr 9 w Bełchatowie (oddziały przedszkolne)
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 142538 odwiedzin